PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, “Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi” (NTE Projesi), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, Projenin nihai faydalanıcısı Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM) ve proje ortakları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM) ile birlikte hayata geçirilmektedir.

NTE Projesi ile Türkiye'nin Ulusal NTE Ar-Ge kapasitesi artırılarak, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için sürdürülebilir bir NTE tedarik zincirinin kurulması amaçlanmaktadır.

Amaç

Yüksek teknoloji ürünlerinin yer aldığı yenilenebilir enerji, elektrikli araç, dijital teknoloji ve havacılık gibi sektörler, imalatlarında NTE bazlı ürünler kullanmakta ve bu sektörlerin NTE talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu talebi karşılamak ve uluslararası NTE tedarik zincirinde kritik bir rol edinmek büyük önem arz etmektedir. Bu rolü edinebilmenin ilk adımı, Türkiye’de NTE üzerine Ar-Ge kapasitelerinin artırılması ve küresel iş ağlarının genişletilmesidir.

Türkiye, AB Standartlarına ve Yeşil Mutabakata uygun yüksek teknolojili ürünlerde NTE uygulamalarını destekleyerek, temiz enerji ve mobilite çözümleri geliştirme konusunda, ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir şekilde, bilgi birikimini ve teknoloji kapasitesini artırmış olacaktır.

NTE Projesi ile Türkiye'nin Ulusal NTE Ar-Ge kapasitesi artırılarak Türkiye'nin ekonomik kalkınması için sürdürülebilir bir NTE tedarik zincirinin kurulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler; Türkiye'nin gerek NTE Ar-Ge kapasitesini, gerekse küresel rekabet edebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Hedef Gruplar

NTE sektörüyle ilgili:

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Üniversite / Araştırma Enstitüleri – Merkezleri
 • Özel sektör ve iş dünyası
 • Federasyonlar / Birlikler / Dernekler

“Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi” (NTE Projesi) “Tedarik” ve “Teknik Destek” olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır.

1. Tedarik Bileşeni:

Tedarik Bileşeni kapsamında ihalesi ve kabulü yapılacak cihazlar ile MTA’nın mevcut altyapısı geliştirilmekte ve MUNTEAM'ın laboratuvar altyapısı hazırlanmaktadır.

MTA AR-GE Merkezi’nin tedarik bileşeni ile geliştirilen birimleri:

 1. E-Atık Söküm ve Hazırlama Birimi
 2. Metal Ayrıştırma Birimi
 3. Hidrometalurji Birimi
 4. Pirometalurji Birimi
 5. Referans Malzeme Laboratuvarı

MUNTEAM’ın tedarik bileşeni ile hazırlanan laboratuvarları:

 1. Cevher Hazırlama Birimi
 2. Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyon Birimi
 3. Kimyasal Saflaştırma Birimi
 4. Malzeme Üretim Birimi
 5. Malzeme Karakterizasyon Birimi

Sözleşme Makamı: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı
Faydalanıcı Kurum: Sanayi Genel Müdürlüğü
Proje Süresi: 24 ay
Proje Başlangıcı: 21 Temmuz 2022
Proje Bitişi: 20 Temmuz 2024

2. Teknik Destek Bileşeni:

NTE Projesi ile ülkemizin NTE içeren ürünlerde kendi kendine yetebilen, ulusal ve uluslararası NTE tedarik zincirinin önemli bir parçası olması için hem Proje faydalanıcısı ve ortaklarının hem de NTE’ye dayalı sektörlerde faaliyet gösteren, özel sektör ve kamu kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve kurumlararası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin birincil hedefi ise, Türkiye’nin NTE Ar-Ge kapasitesini artırmak amacıyla kurulacak, NTE’leri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilecek, geri dönüşüm yapabilecek, laboratuvar ve merkezlerin Ar-Ge yetenekleri artırılırken iş ağlarının da geliştirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda teknik destek bileşeni iki ana faaliyet altında yürütülecektir:

Faaliyet 1: Kurumsal Kapasitelerin Geliştirilmesi ana faaliyet altında;

 • Hedef grup ve NTE sektörünün analizi,
 • Sürdürülebilir iş modelinin geliştirilmesi amacıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM) Ar-Ge Merkezleri ve laboratuvarları için iş planları ve hizmet sunum kılavuzları hazırlanması,
 • MUNTEAM laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17043 ve TS EN ISO/IEC 17034 standartlarına göre akreditasyon başvurularının desteklenmesi alt faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Faaliyet 2: Ar-Ge Yeteneklerinin ve İş Ağlarının Geliştirilmesi ana faaliyet altında;

 • Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) Raporu sonuçlarına göre teknik ve idari personel için (TS EN ISO/IEC 17025, 17043, 17034) eğitimlerin verilmesi,
 • Ağ oluşturma faaliyetleri,
 • Yaygınlaştırma, tanıtım ve görünürlük alt faaliyetleri yer almaktadır.

Nihai faydalanıcı Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM) asli görev tanımlarıyla paralel olarak Proje kapsamında;

 • NTE bazlı ürün kullanan sektörlerin rekabet edebilirliğini artırmak üzere strateji belirleyecek ve bu stratejinin uygulanması yönelik çalışmalar yürütecek,
 • NTE bazlı ürün kullanan sektörlere hammadde tedarikine ilişkin uzun dönemli planlama ve takibi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak,
 • NTE alanında çalışacak olan MTA ve MUNTEAM Ar-Ge Merkezi ve Laboratuvarlarının uluslararası standartlara göre akreditasyon sürecine destek olacak,
 • Uluslararası ağ oluşturma faaliyetlerinde ilgili kuruluşları koordine ederek bir araya getirecek,
 • Yeşil Mutabakata uygun temiz üretim yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olacaktır.
 • Bu faaliyetlerin sonucunda; SGM’nin koordinasyonuyla Ar-Ge kapasiteleri artırılan ve küresel iş ağları genişletilen, akredite MTA Ar-Ge Merkezi ve MUNTEAM Laboratuvarları, uluslararası standartlarda faaliyet göstereceklerdir.

Sözleşme Makamı: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı
Faydalanıcı Kurum: Sanayi Genel Müdürlüğü
Proje Süresi: 24 ay
Proje Başlangıcı: 21 Temmuz 2022
Proje Bitişi: 20 Temmuz 2024

Bu Web Sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden sadece WYG Türkiye sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.